Ger entreprenörer växtkraft

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar segregation och utanförskap. Med denna övertygelse grundades Uppstart Malmö 2011 av Dan Olofsson och Luciano Astudillo. Bakom stiftelsen finns ett stort engagemang från privata investerare, partners, Malmö stad samt Malmös näringsliv.

Idén är enkel – Uppstart Malmö vill se fler människor i arbete. För att uppnå detta har vi under årens lopp arbetat med att hjälpa företag att växa så de kan anställa fler och hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att få chansen till ett arbete.

Vår modell

Uppstart Malmö drivs som en stiftelse utan eget vinstintresse. Det dagliga arbetet sköts genom projektet Tillväxt Malmö med egen personal på vårt kontor i centrala Malmö. Uppstart Malmö är centrum i ett stort nätverk som innehar bland annat ett trettiotal välmeriterade investerare och ett tjugotal partnerföretag som på olika sätt bidrar till verksamheten.

Vårt mål

Stiftelsens övergripande målsättning är att fler personer ska få ett arbete samtidigt som det skapas förutsättningar för mindre företag att växa med lönsamhet och uthållighet. Hittills har våra verksamheter och de bolag vi samarbetar med bidragit till att närmare 3 000 personer fått nya jobb i Malmö. Det är inte bara till glädje för företagen och för de som får arbete, det blir också en insats som gynnar Malmö i ett större perspektiv.

Uppstart Malmös investerare

Uppstart Malmös investerare är samtliga väletablerade och välmeriterade företagsledare verksamma i Malmöregionen. Investerarna kan var för sig eller i grupper gå in med olika former av finansiering eller delägarskap för att hjälpa företag att växa. Engagemanget bygger alltid på en affärsmässighet där båda parter kan se långsiktiga förtjänstmöjligheter.

Våra investerare

Anders Bergstrand
Anders Fransson Linkedin
Anders Holm Linkedin
Antonijo Trpevski Linkedin
Alf Tönnesson
Carolina Faxe Linkedin
Cecilia Hedenborn Linkedin
Dan Magnusson Linkedin
Dan Olofsson
Firas Mohamad Linkedin
Jan Barchan
Johan Andersson Linkedin
Johan Glennmo Linkedin
Lasse Svensson
Martin Gren Linkedin
Peter Enberg Linkedin
Percy Nilsson
Pirkko T Kyllönen
Rune Andersson
Spiros Mylonopoulos

Projekt

Pågående projekt

Tillväxt Malmö

Tillväxt Malmö erbjuder personlig och professionell affärsutveckling för företag i Malmö som har 1–50 anställda. Syftet är att hjälpa företag att växa så att de kan anställa fler. Sedan starten 2011 har Tillväxt Malmö bidragit till skapandet av 1 900 nya arbetstillfällen på över 300 företag. Teamet består av fyra affärsutvecklare, med gedigen och mångårig kunskap inom företagsvärlden, samt en marknadskoordinator.

Läs mer på www.tillvaxtmalmo.se

Tidigare projekt

Highway to Business

April 2017 – juli 2020

Highway to Business utvecklades av Tillväxt Malmö, Malmö stad, Almi och Arbetsförmedlingen med hjälp av professionella affärsutvecklare. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektet Highway to Business som också kallats ”Samverkan för ökat entreprenörskap” arbetade för att hitta entreprenörsämnen bland nyanlända arbetssökande och rusta dem för att starta företag. Med ett eget företagande kommer inte bara den enskilda deltagarens i sysselsättning. På sikt så kan det bli fler jobb i företaget. Highway to Business arbetade efter en egenframtagen 3-stegs modell med personlig vägledning för entreprenörerna.

Under Highway to Business projektperiod startades 17 nya företag, varav 7 av kvinnor. 95 personer genomgick programmet och 306 personer deltog på projektets aktiviteter.

ON TRACK

Juli 2018 – juni 2020

ON TRACK var stiftelsen Uppstart Malmös tredje projekt med målgruppen unga arbetssökande. Aktiviteter och fokus i ON TRACK låg, utöver unga, även på långtidsarbetslösa i alla åldrar. Projektet var en del av Tillväxtverkets projektportfölj inom ”Enklare vägar till jobb 2.0” med projektstart juli 2018 och 24 månader framåt.

Projektets syfte var att arbeta med metodutveckling inom området ”Vägar mot arbete” samt kompetensförsörjning för företag. Under de två år som ON TRACK var i gång nåddes mycket goda resultat med en målgrupp som står allt längre ifrån arbetsmarknaden. Metoder, aktiviteter och kunskaper om målgruppen vidareutvecklades från stiftelsens mycket framgångsrika projekt GOOD MALMÖ.

ON TRACK har blivit positivt uppmärksammade nationellt för kunskaper om målgruppen, metodutvecklingen för det uppsökande arbetet och arbetet med att sammanföra anställande företag med en målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden.

GOOD MALMÖ

September 2014 – maj 2018

GOOD MALMÖ var ett näringslivsinitiativ med fokus på att anställa unga talanger utan tidigare arbetslivserfarenhet på bolag runt om i Malmö.

Idén föddes hos David Polfeldt, VD Massive Entertainment, och tillsammans med Dan Olofsson och stiftelsen blev det verklighet i ett projekt med målet att anställa 150 unga personer, på heltid under minst ett år på olika Malmöbolag.

Vid projektets avslut hade 155 unga Malmöbor fått arbete på ca 100 olika Malmöbolag. Anställningar som i 95 % av fallen ledde till tillsvidareanställningar och en trygg etablering på arbetsmarknaden.

Uppsök Malmö

2012 – 2016

Uppsök Malmö var stiftelsens och grundaren Dan Olofssons förslag på lösning för att låta arbetssökande unga möta arbetsgivare.

Med ett aktivt uppsökande arbete, både gentemot arbetssökande unga ute i Malmös områden och arbetsgivare med tjänster som passar unga, matchades under projekttiden drygt 450 unga i arbete.

Metoden att söka upp och lotsa unga arbetssökande genom processen som arbetssökande istället för arbetslös har varit en viktig komponent i de båda efterföljande projekten. Framförallt i ON TRACK.

Uppstart Malmös styrelse

Dan Magnusson Ordförande
Dan Olofsson Investerare (Grundare)
Jan Barchan Investerare
Pehr Andersson Malmö stad
Mona Mårtensson Arbetsförmedlingen
Jennika Gill Noltorp Region Skåne

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Humlegatan 4a
211 27 Malmö

Uppstart Malmö
Staffan Andersson – VD
staffan@uppstartmalmo.se
070-327 39 00

Tillväxt Malmö
Jan-Erik Bengtsson – Verksamhetsledare & Affärsutvecklare
jan-erik.bengtsson@tillvaxtmalmo.se
070-974 35 19

www.tillvaxtmalmo.se